Wettelijke Informatie

Definities

Klant: Elke professionele of natuurlijke persoon die in staat is om te handelen in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de Site bezoekt onder de onderhavige algemene voorwaarden..

Inhoud: Alle elementen die de informatie op de site vormen, met name teksten – afbeeldingen – video’s.

Klanteninformatie: Ci hierna “Informatie(s)” genoemd, die overeenkomt met alle persoonsgegevens die door https://www.camping-cheverny.com kunnen worden bewaard voor het beheer van uw account, het beheer van uw klantenrelaties en voor analyse- en statistische doeleinden.

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie: “Informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie van de natuurlijke personen waarop zij van toepassing is mogelijk maakt” (artikel 4 van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen “persoonsgegevens”, “betrokkene”, “onderaannemer” en “gevoelige gegevens” hebben de betekenis die wordt gedefinieerd in het Algemeen Reglement voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (GPDR: nr. 2016-679).

1. Presentatie van de website.

Overeenkomstig artikel 6 van Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie worden de gebruikers van de website https://www.camping-cheverny.com op de hoogte gebracht van de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de uitvoering en het toezicht op de uitvoering ervan:

Eigenaar: De heer Laurent CHERRIER – Les Saules 41700 CHEVERNY

Verantwoordelijke voor de publicatie: de heer Laurent CHERRIER – contact@camping-cheverny.com
De publicatiemanager is een natuurlijk persoon.

Webprojectmanager: de heer Gil Fourgeaud – LaBIGcom Agentschap – gil@labigcom.com

Webmaster: LaBIGcom Agentschap – contact@labigcom.com – https://www.labigcom.com

Verhuurder: ID Interactive – Parc d’activités de, Doaren Molac n°14, 56610 Arradon, Tél. FR : 02 97 69 69 69 07 43.

Functionaris voor gegevensbescherming: de heer Laurent CHERRIER – contact@camping-cheverny.com

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

De Site is een intellectueel werk dat beschermd wordt door de bepalingen van de Intellectuele Eigendomswet en de toepasselijke internationale regelgeving.
De Klant mag op geen enkele wijze alle of een deel van de elementen of werken van de Site opnieuw gebruiken, overdragen of voor eigen rekening exploiteren.

Het gebruik van de site https://www.camping-cheverny.com impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd of aangevuld worden. De gebruikers van de site https://www.camping-cheverny.com worden daarom uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Er kan echter worden besloten tot een onderbreking om redenen van technisch onderhoud door https://www.camping-cheverny.com, die vervolgens zal trachten de gebruiker vooraf op de hoogte te brengen van de data en tijdstippen van de interventie.
De website https://www.camping-cheverny.com wordt regelmatig bijgewerkt door https://www.camping-cheverny.com verantwoordelijk. Ook de wettelijke vermeldingen kunnen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn echter bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

Het doel van de website camping-cheverny.com is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.
https://www.camping-cheverny.com streeft ernaar om op de site https://www.camping-cheverny.com zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, noch door haarzelf, noch door derden die haar deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de website https://www.camping-cheverny.com wordt slechts ter informatie gegeven en is aan wijzigingen onderhevig. Bovendien is de informatie op de site https://www.camping-cheverny.com niet volledig. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de website. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met behulp van recente, virusvrije apparatuur en met behulp van een moderne browser.

De site https://www.camping-cheverny.com wordt gehost door een dienstverlener op het grondgebied van de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de algemene voorschriften inzake gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679).

Het doel is om een dienst te bieden die de beste toegankelijkheid garandeert. De gastheer zorgt 24 uur per dag, elke dag van het jaar, voor de continuïteit van zijn dienstverlening. Hij behoudt zich echter het recht voor om de hostingdienst zo snel mogelijk te onderbreken, in het bijzonder voor onderhoud, verbetering van de infrastructuur, uitval van de infrastructuur of indien de diensten en diensten abnormaal geacht verkeer genereren.

https://www.camping-cheverny.com en de host kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een storing in het internetnetwerk, telefoonlijnen of computer- en telefoonapparatuur die met name zijn aangesloten op de congestie van het netwerk die de toegang tot de server verhindert.

5. Intellectuele eigendom en namaak.

https://www.camping-cheverny.com is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruikersrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, inclusief teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, video’s, iconen en geluiden.
Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, op welke wijze of met welk procedé dan ook, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van https://www.camping-cheverny.com.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die de site bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L. 335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

6. Beperkingen van aansprakelijkheid.

https://www.camping-cheverny.com treedt op als uitgever van de site. https://www.camping-cheverny.com is verantwoordelijk voor de kwaliteit en nauwkeurigheid van de inhoud die zij publiceert.

https://www.camping-cheverny.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de website https://www.camping-cheverny.com, die het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 genoemde specificaties, of van het optreden van een bug of incompatibiliteit.

https://www.camping-cheverny.com kan niet eveneens aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van marktaandeel of verlies van kans) als gevolg van het gebruik van de site https://www.camping-cheverny.com.
Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactzone) zijn beschikbaar voor gebruikers. https://www.camping-cheverny.com behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, alle inhoud die in deze ruimte is opgeslagen en die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming, te verwijderen. Indien nodig behoudt https://www.camping-cheverny.com zich ook het recht voor om de gebruiker aansprakelijk te stellen in burgerlijke en/of strafrechtelijke procedures, met name in geval van een racistisch, beledigend, lasterlijk of pornografisch bericht, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto’s, enz.).

7. Beheer van persoonsgegevens.

De Klant wordt op de hoogte gebracht van de voorschriften betreffende marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, de wet van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de algemene voorschriften inzake gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679).

7.1 Personen die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van persoonsgegevens

Voor persoonlijke gegevens die worden verzameld in het kader van het aanmaken van de persoonlijke account van de gebruiker en het surfen op de site, is de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonlijke gegevens: Camping Sites et Paysages les Saules. https://www.camping-cheverny.com wordt vertegenwoordigd door de heer Christophe GASC, zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de verzamelde gegevens verbindt https://www.camping-cheverny.com zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen na te leven. Het is in het bijzonder de verantwoordelijkheid van de Klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, om zijn prospecten en klanten, vanaf het moment van het verkrijgen van hun toestemming, volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonsgegevens en om een register bij te houden van de verwerking van hun persoonsgegevens in overeenstemming met de werkelijkheid.
Wanneer https://www.camping-cheverny.com persoonsgegevens verwerkt, neemt https://www.camping-cheverny.com alle redelijke maatregelen om de juistheid en relevantie van de persoonsgegevens te waarborgen voor de doeleinden waarvoor https://www.camping-cheverny.com ze verwerkt.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

https://www.camping-cheverny.com kan de gegevens geheel of gedeeltelijk verwerken:

  • om de navigatie op de Site en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten en diensten mogelijk te maken: aansluitings- en gebruiksgegevens van de Site, facturering, bestelgeschiedenis, enz.
  • om computerfraude (spamming, hacking, …) te voorkomen en te bestrijden: computerapparatuur die wordt gebruikt om te browsen, IP-adres, wachtwoord (hash)
  • om de navigatie op de site te verbeteren: aansluitings- en gebruiksgegevens
  • om facultatieve tevredenheidsenquêtes uit te voeren op https://www.camping-cheverny.com
  • om communicatiecampagnes te voeren (e-mail): https://www.camping-cheverny.com

https://www.camping-cheverny.com verkoopt uw persoonlijke gegevens niet, die daarom alleen uit noodzaak of voor statistische en analytische doeleinden worden gebruikt.

7.3 Recht van toegang, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de huidige Europese regelgeving hebben Gebruikers van https://www.camping-cheverny.com de volgende rechten:

  • Recht van toegang (artikel 15 GDPR) en rectificatie (artikel 16 GDPR), actualisering, volledigheid van het recht van gebruikersgegevens om persoonsgegevens van gebruikers af te schermen of te verwijderen (artikel 17 van het GDPR), wanneer deze onnauwkeurig, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of wanneer het verzamelen, gebruiken, openbaar maken of opslaan ervan is verboden
  • recht om de verwerking van gebruikersgegevens te beperken (artikel 18 GDPR)
  • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gebruikersgegevens (artikel 21 GDPR)
  • het recht op de overdraagbaarheid van de door Gebruikers verstrekte gegevens, wanneer deze gegevens automatisch worden verwerkt op basis van hun toestemming of een overeenkomst (artikel 20 GDPR)
  • recht om het lot van de gegevens van gebruikers na hun dood te definiëren en te kiezen voor wie https://www.camping-cheverny.com zal zijn gegevens (of niet) doorgeven aan een derde partij die hij eerder heeft aangewezen

Zodra https://www.camping-cheverny.com zich bewust wordt van het overlijden van een Gebruiker en bij gebrek aan instructies van hem, verplicht https://www.camping-cheverny.com zich ertoe zijn gegevens te vernietigen, tenzij de opslag ervan noodzakelijk is voor het bewijs of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien de gebruiker wenst te weten hoe https://www.camping-cheverny.com zijn persoonsgegevens gebruikt, verzoekt om ze te corrigeren of bezwaar maakt tegen de verwerking ervan, kan de gebruiker schriftelijk contact opnemen met https://www.camping-cheverny.com op het volgende adres:

Camping Sites & Paysages les Saules – DPO, de heer Laurent CHERRIER
Les Saules – 41700 Cheverny

In dit geval moet de gebruiker aangeven welke persoonlijke gegevens hij/zij wenst te corrigeren, bijwerken of verwijderen door zich te identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken tot verwijdering van persoonsgegevens zijn onderworpen aan de wettelijke verplichtingen van https://www.camping-cheverny.com, in het bijzonder met betrekking tot het bewaren of archiveren van documenten. Ten slotte kan de gebruiker van https://www.camping-cheverny.com een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, in het bijzonder bij de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Niet-openbaarmaking van persoonlijke gegevens

https://www.camping-cheverny.com zal de over zijn klanten verzamelde informatie niet verwerken, hosten of overdragen naar een land buiten de Europese Unie of als “niet adequaat” erkend door de Europese Commissie zonder de klant hiervan vooraf op de hoogte te stellen. https://www.camping-cheverny.com blijft echter vrij in de keuze van de technische en commerciële onderaannemers, op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de algemene gegevensbeschermingsvoorschriften (GDPR: nr. 2016-679).

https://www.camping-cheverny.com verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de Informatie te vrijwaren en in het bijzonder dat deze niet aan onbevoegden zal worden meegedeeld. Indien echter een incident dat de integriteit of de vertrouwelijkheid van de Klantgegevens aantast onder de aandacht wordt gebracht van https://www.camping-cheverny.com, moet deze laatste de Klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen en hem op de hoogte brengen van de genomen corrigerende maatregelen. Bovendien verzamelt https://www.camping-cheverny.com geen “gevoelige gegevens”.

De persoonsgegevens van de gebruiker kunnen door dochterondernemingen van https://www.camping-cheverny.com”>https://www.camping-cheverny.com en onderaannemers (dienstverleners) worden verwerkt, uitsluitend voor de doeleinden van dit beleid.

Binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden en voor de bovengenoemde doeleinden zijn de belangrijkste personen die toegang kunnen hebben tot de gegevens van de gebruikers van https://www.camping-cheverny.com voornamelijk onze medewerkers van de klantenservice.

8. Incident notification

Ongeacht de geleverde inspanningen is geen enkele wijze van overdracht via het internet en geen enkele methode van elektronische opslag volledig veilig. Daarom kunnen we geen absolute veiligheid garanderen.
Als we ons bewust worden van een inbreuk op de veiligheid, zullen we de betrokken gebruikers op de hoogte brengen, zodat zij passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor het melden van incidenten houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. Wij verbinden ons ertoe onze klanten volledig te informeren over alle zaken die betrekking hebben op de veiligheid van hun account en hen alle informatie te verstrekken die nodig is om hen te helpen voldoen aan hun eigen wettelijke meldingsverplichtingen.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site https://www.camping-cheverny.com wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht aan derden. Enkel de overname van https://www.camping-cheverny.com en haar rechten zou de overdracht van deze informatie aan de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt dezelfde verplichting zou hebben om de gegevens van de gebruiker van de site te bewaren en te wijzigen https://www.camping-cheverny.com.

Veiligheid

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en persoonlijke gezondheidsgegevens te waarborgen, maakt https://www.camping-cheverny.com gebruik van netwerken die door standaardapparatuur worden beschermd, zoals firewalls, pseudonimisering, encryptie en wachtwoorden.

Bij de verwerking van persoonsgegevens, https://www.camping-cheverny.com neem alle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9. Hypertekstkoppelingen “cookies” en internettags

De site https://www.camping-cheverny.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van https://www.camping-cheverny.com. https://www.camping-cheverny.com heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en zal hiervoor dan ook geen enkele verantwoordelijkheid nemen.

Tenzij u besluit om cookies uit te schakelen, gaat u ermee akkoord dat de site ze kan gebruiken. U kunt deze cookies op elk moment en kosteloos deactiveren van de deactiveringsopties die u worden aangeboden en hieronder worden teruggeroepen, wetende dat dit de toegankelijkheid van alle of een deel van de diensten die de site aanbiedt, kan beperken of verhinderen.

9.1 “COOKIES”

Een “cookie” is een klein informatiebestand dat naar de browser van de gebruiker wordt gestuurd en op de terminal van de gebruiker (bijv. computer, smartphone) wordt opgeslagen (hierna “cookies”). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de Gebruiker, de internetprovider van de Gebruiker, het besturingssysteem van de Gebruiker en de datum en tijd van toegang. Cookies kunnen de terminal van de Gebruiker op geen enkele wijze beschadigen.

https://www.camping-cheverny.com kan de informatie van de Gebruiker betreffende zijn bezoek aan de Site, zoals de bezochte pagina’s, de uitgevoerde zoekopdrachten, verwerken. Met deze informatie kan https://www.camping-cheverny.com de inhoud van de site en de navigatie van de gebruiker verbeteren.

Cookies vergemakkelijken de navigatie en/of de levering van de diensten die door de Site worden aangeboden, kan de Gebruiker zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij ze al dan niet aanvaardt zodat de Cookies al dan niet worden opgeslagen in de terminal of dat ze daarentegen worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij volgens hun verzender. De Gebruiker kan zijn browsersoftware ook zo configureren dat hem van tijd tot tijd de aanvaarding of weigering van cookies wordt aangeboden, voordat een cookie in zijn terminal kan worden opgeslagen. https://www.camping-cheverny.com informeert de gebruiker dat in dit geval mogelijk niet alle functies van zijn browsersoftware beschikbaar zijn.

Indien de gebruiker weigert om cookies te accepteren in zijn of haar apparaat of browser, of indien de gebruiker cookies verwijdert die daar zijn geregistreerd, wordt de gebruiker geïnformeerd dat zijn of haar browsen en ervaring op de site beperkt kan zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer https://www.camping-cheverny.com of een van haar dienstverleners om redenen van technische compatibiliteit het type browser dat door het apparaat wordt gebruikt, de taal- en weergave-instellingen of het land van waaruit het apparaat met het internet lijkt te zijn verbonden, niet kan herkennen.

Indien nodig, https://www.camping-cheverny.com wijst elke verantwoordelijkheid af voor de gevolgen in verband met de verminderde werking van de Site en de diensten die worden aangeboden door https://www.camping-cheverny.com, die het gevolg zijn van (i) de weigering van de Gebruiker om cookies te registreren of te raadplegen (ii) de onmogelijkheid om de Cookies die nodig zijn voor de werking ervan te registreren of te raadplegen wegens de keuze van de Gebruiker. Voor het beheer van de Cookies en de keuzes van de Gebruiker is de configuratie van elke browser verschillend. Deze wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waarmee u kunt zien hoe de gebruiker zijn of haar cookie-voorkeuren kan wijzigen.

De gebruiker kan er te allen tijde voor kiezen om zijn of haar wensen met betrekking tot cookies kenbaar te maken en te wijzigen. https://www.camping-cheverny.com kan ook gebruik maken van de diensten van externe leveranciers om de in dit gedeelte beschreven informatie te verzamelen en te verwerken.

Ten slotte kan Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus, door te klikken op de pictogrammen voor de sociale netwerken Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus op de Site van https://www.camping-cheverny.com of in de mobiele toepassing ervan, en als de Gebruiker heeft ingestemd met het plaatsen van cookies door verder te surfen op de Website of de mobiele toepassing van https://www.camping-cheverny.com, kunnen Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus ook cookies op uw apparaten (computer, tablet, mobiele telefoon) plaatsen.

Dit soort cookies worden alleen op uw apparaat geplaatst als u daar toestemming voor geeft, door verder te surfen op de Website of de mobiele toepassing van https://www.camping-cheverny.com. De Gebruiker kan echter te allen tijde zijn toestemming voor https://www.camping-cheverny.com om dit type cookie te plaatsen te allen tijde intrekken.

Artikel 9.2. INTERNET TAGS

https://www.camping-cheverny.com kan af en toe gebruik maken van internettags (ook bekend als “tags”, of actietags, single-pixel GIF, transparante GIF, onzichtbare GIF, en één-op-één GIF) en deze implementeren via een webanalysepartner die zich in het buitenland kan bevinden (en dus de bijbehorende informatie kan opslaan, inclusief het IP-adres van de gebruiker).

Deze tags worden zowel in online advertenties geplaatst die internetgebruikers toegang geven tot de Site, als op de verschillende pagina’s van de Site.

Deze technologie laat https://www.camping-cheverny.com toe om de reacties van bezoekers op de Site en de doeltreffendheid van de acties ervan (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de geraadpleegde informatie) te evalueren, alsook het gebruik van deze Site door de Gebruiker.

De externe dienstverlener kan via deze tags informatie verzamelen over bezoekers van de Site en andere websites, rapporten over de activiteiten van de Site verzamelen voor https://www.camping-cheverny.com, en andere diensten aanbieden die verband houden met het gebruik van de Site en internet.

10. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site https://www.camping-cheverny.com is onderworpen aan het Franse recht.
Behoudens in de gevallen waarin de wet dit niet toestaat, is uitsluitend de bevoegde rechtbank van Blois bevoegd.